જે લોકોએ સ્વામિનારાયણ નગરી જોઈ નથી તે આ વિડીયોથી પણ આનંદ માણી શકે

 

When a child was born on December 7, 1921 in Chansad, a small village near Vadodara, no one knew that this child would grow up to become a world sensation. Father Moti Bhai and mother Diwaliben named the child Shantilal. Shantilal was very fond of cricket when he was young, although he had There was no kit to play cricket so all the friends decided to collect a fund of 500 rupees and bring a kit of cricket equipment and all the friends left for Vadodara to buy cricket equipment and then on the way today Guru Shastriji Maharaj got a letter from Pramukhswami Maharaj and in the letter Guru Shastriji Maharaj has become a disciple of Shantilal Sadhu. Talked about the time being 

At that time without thinking anything, Shantilal left there by giving money to his friends to buy a kit of cricket equipment and Shantilal left his village Chansad on November 7, 1939 and went to the presence of Shastriji Maharaj and after his initiation he got a new name which was Pramukh Swami. The world has become blessed through his work. Let’s know who is who in Swami Bapa’s family and what they do

At present, all the centenary of Pramukh Swami Maharaj is going on in the lap of Ahmedabad, two days have passed. Friends, more than one crore people from the world are going to come to this one month great event. No need to ask anyone to go and all the facilities at your finger tips where to stop how to go where to go where to park etc very useful this app 100 all the facilities are provided in this article.

Important link.
 

જે લોકોએ સ્વામિનારાયણ નગરી જોઈ નથી તે આ વિડીયોથી પણ આનંદ માણી શકે

સંત પરમ હિતકારી
https://bit.ly/3driERj

Our India my India
https://bit.ly/3iD6J5y

ભક્ત પ્રહલાદ નૃત્ય નાટિકા
https://bit.ly/3XwGFaI

ચલો તોડ દે યે બંધન
https://bit.ly/3Xj6w6i

The village of buzo
https://bit.ly/3ZLtGE3

કૃષ્ણ લીલા નુત્ય નાટિકા
https://bit.ly/3w9lGzf

લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો
https://bit.ly/3kn6bBc

Jungle of sheru
https://bit.ly/3WkelHL

 
 
 
 

Download PSM 100 app ડાવુનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

આખા દિવસનું ટાઇમ ટેબલ જોવા માટે અહી ક્લિક કરો

પ્રમુખસ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ આયોજનવિશે વિગતવાર માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

Friends, this application has been available for just two days and more than two lakh people have downloaded it. This is a month-long Mahasattakadi Prahohotsav at Ahmedabad, where a total of more than one crore people are going to visit during the one-month period under the chairmanship of Mr. Prime Minister Narendra Modi. The program has been opened and lakhs of people are going to come here and leave their own business and work and lakhs of people are involved in service.At present, the farmers and builders of the four surrounding villages have allocated a total of 6000 acres of land for this program. This program which is very important and very big No Bhutono Bishavati is being celebrated by Baps Pramuchswami Maharaj Shatabdi Mohotsav so any friends who are going to this event must share this application to all the friends so that they get all the information through this application.

Leave a Comment