મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ તારીખ ફેરફાર

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ તારીખ ફેરફાર : મતદાર યાદી સુધારણા માટે ખાસ ઝુંબેશ દિવસોમાં ફેરફાર કરાયો છે ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણી સંદર્ભમાં કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચની રાજ્ય કચેરી દ્વારા શરૂ કરાયેલ મતદાર યાદી ખાસ સંક્ષેપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત ખાસ ઝુંબેશની તારીખોમાં ફેરફાર કરાયો છે. રાજ્યભરમાં મતદાર યાદી ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા ના કાર્યક્રમના સમયગાળા દરમિયાન અગાઉ ખાસ ઝુંબેશ … Read more

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ જાહેર, આ તારીખો માં થશે ખાસ ઝુંબેશ કામગીરી.

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ 2023: ક્યાંક તમારે મતદાર યાદીમાં ભૂલ તો નથી ને ? આ તારીખે શરૂ થઈ રહ્યો છે ખાસ ઝુંબેશ મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ , તારીખો નોંધી લેજો. મોટાભાગના મતદારો પોતાના મત અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે ક્ષતિરહિત અધ્યતન મતદાર યાદી તૈયાર કરવા ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા ઝુંબેશ … Read more