પીઠના દુખાવામાં કરો આ ઉપાય, મળશે જલ્દી રાહત, જાણો માહિતી.

પીઠના દુખાવામાં કરો આ ઉપાય, મળશે જલ્દી રાહત, જાણો માહિતી: આજકાલના ઝડપી યુગમાં પીઠનો દુખાવો એ સામાન્ય ફરિયાદ છે, આ પ્રકારનો દુખાવો એ રોજબરોજના જીવનને પણ અનેક રીતે પ્રભાવિત કરે છે. 2020 ના જાહેર થયેલ ડેટા અનુસાર દર 13 માંથી એક વ્યક્તિને પેટનો દુખાવો છે. જે 1990 ના આંકડા સાથે સરખામણી કરીએ તો તે સમસ્યામાં … Read more