તલાટી કમ મંત્રી પ્રેક્ટિસ પેપર, પરીક્ષા આપવા માટે આપવું પડશે સંમતિ પત્રક

Talati Cum Mantri Practice Paper Talati Kam Mantri Practice Paper: As all friends know now, Government has declared Talati recruitment exam date according to which it is very useful for all friends who are preparing for Talati Kam Mantri exam with full enthusiasm. Such model / practice papers are placed here through this article, you … Read more

Gujarat At A Glance – ગુજરાત એટ એ ગ્લાન્સ A Book By Government Of Gujarat.

 Gujarat At A Glance  ગુજરાત ના જિલ્લાઓ  ગુજરાત એટ ગ્લાન્સ પુસ્તક ગુજરાત રાજ્ય સ્તરની તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ જેવી કે કોન્સ્ટેબલ, GPSC, નાયબ ચિટનીસ, PSI, ASI, સિનિયર ક્લાર્ક, TET, TAT માટે ઉપયોગી છે. Gujarat At A Glance  ગુજરાત ના જિલ્લાઓ  ગુજરાત એટ ગ્લાન્સ પુસ્તક માં ગુજરાત ના તમામ જીલ્લા ને સંપૂર્ણ રીતે આવરી લેવા માં આવ્યા છે જે … Read more