શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ લોન સહાય યોજના : shree vajpayee bankable loan sahay yojna 2022 full details.

Shree Vajpayee Bankable Loan Sahay Yojna : shree vajpayee bankable loan sahay yojna 2022 full details.

Shree Vajpayee Bankable Loan Sahay Yojana : Several schemes are currently operational for the needy people through the office of Commissioner Shri Kutir and Village Industries, Government of Gujarat, including Dattopant Thangli Kargar Interest Assistance Yojana, Jyoti Gram Udyog Vikas Sahai Yojana, Gram Udyog Vikas Kendra etc. , under which ekutir portal has been launched to benefit the people. One of the various Human Welfare Schemes mentioned here is the Shree Vajpayee Bankable Loan Assistance Scheme to be discussed in detail here, in which how much the scheme will benefit, who will be eligible to benefit from it, how much will be the amount of assistance, how the loan will be fully processed etc. .

Shri Vajpayee Bankable Loan Assistance Scheme: This scheme is being run by the Commissioner Shri, Office of Cottage and Village Industries, Gandhinagar, under this scheme, loan assistance is provided under the scheme to the educated unemployed to provide their own employment opportunities. The application has to be done online.

Main objective of the scheme:

The main objective of Vajpayee Bankable Loan Sahay Yojana is to provide financial loan assistance to cottage industry artisans through nationalized banks, cooperative banks, public sector banks, private banks, through this scheme the main objective is to provide self-employment opportunities to the unemployed young women of urban and rural areas of Gujarat. The objective is, even disabled and blind person can get loan assistance under this scheme.

Mainstream Norms / Eligibility / Rules of the Scheme.

For availing the Vajpayee Bankable Loan Sahay Yojana certain eligibility criteria have been laid down by the Government which are as follows.

Age limit

Applicant’s age should be between 18 to 65 years.

Educational Qualification

Applicant should have 4th standard education or if illiterate should have professional training and experience. Also the applicant should be a hereditary craftsman.

Who can benefit from this scheme?

The benefit of Vajpayee Bankable Loan Sahay Yojana will be eligible for the benefit of the people of every caste of Gujarat.

How much amount of loan assistance will be eligible under the scheme?

Under the Vajpayee Bankable Loan Assistance Scheme, the applicant is eligible to receive a total of 8 lakh rupees assistance of eight lakh rupees.

1. 8 lakhs maximum in industrial sector

2. 8 lakhs maximum in service sector 

3. 8 lakhs maximum in business sector

Eligible subsidy under the scheme:

60,000/- to 125,000/- under the Vajpayee Bankable Loan Sahay Yojana will be eligible for subsidy ranging from Rs.60,000 to one lakh and twenty five thousand.

  Rate of Assistance on Loan Amount  :  The rate of assistance for industry, service and trade sector under this scheme will be as follows.  

area General Category Scheduled Caste/ Scheduled Caste/ Ex-Serviceman/ Female/ 40% or more Blind or Handicapped
Rural ૨૫% ૪૦%
Urban ૨૦% ૩૦%

 (5) Maximum  limit of assistance :

 

order field  LIMITATION OF AMOUNT OF ASSISTANCE   ( AMOUNT IN RUPEES ) 
industry ₹.૧,૨૫,૦૦૦
service ₹.૧,૦૦,૦૦૦
Trade General Category Urban ₹.૬૦,૦૦૦
Rural ₹.૭૫,૦૦૦
Reserve Category Urban/ Rural ₹.૮૦,૦૦૦
    Note:  In case of blind or disabled beneficiary the maximum assistance for any sector will be ₹.1,25,000/-. 

Which documents will be required to avail Vajpayee Bankable Loan Sahai Yojana? 

To avail the benefits of this scheme, the applicant must have the following required documents which are to be submitted while applying for the loan, the list of required documents is as follows.

 

 • School Living Certificate
 • Two passport size photographs
 • Election card
 • Aadhaar Card
 • birth certificate
 • Last Marksheet of Educational Qualification
 • Exemplary of Jati (Extracted by Competent Authority)
 • Certificate of 40% or more disability in case of Divyang (issued by competent authority)
 • Original price list (with TIN number) of the equipment to be purchased
 • Proof of place of business
 • Electricity bill and owner’s consent form if electricity is required for the business to be done.

Which office to contact for Vajpayee Backable Loan Assistance Scheme?

For more information on this scheme contact the District Industry Center of your respective district.

Shri Vajpayee Bankable Yojana  Form pdf download

 

 

Here 

શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના ફોર્મ pdf ડાઉનલોડ અહિં ક્લીક કરો
શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના માહિતી pdf અહિં ક્લીક કરો
શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના ઠરાવ તા. ૧૪-૮-૨૦૧૫ અહિં ક્લીક કરો
શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના ઠરાવ તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૬ અહિં ક્લીક કરો
શ્રી વાજપાઇ બેન્કેબલ યોજના સબસીડી ફોર્મ pdf ડાઉનલોડ અહિં ક્લીક કરો
હોમ પેજ પર જાઓ અહિં ક્લીક કરો

 

શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ લોન સહાય યોજના ૨૦૨૨

3 thoughts on “શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ લોન સહાય યોજના : shree vajpayee bankable loan sahay yojna 2022 full details.”

Leave a Comment