રાજ્યમાં આંખ આવવાની બિમારીએ મચાવ્યો હાહાકાર, બચવા માટે જાણો ઉપાય

Oxford Dictionary App
Free Oxford dictionaries & powerful multiple-language translator.U-Dictionary is a FREE dictionary and translation app.U-Dictionary now has official Oxford Dictionaries in 12 languages

Offline Sentence Translation is also available!

Enjoy translating totally offline of 58 languages.U-Dictionary takes in originally developed dictionaries, Collins Advanced Dictionary, WordNet Dictionary, Native Examples, Synonyms, Antonyms and so on. It also provides English videos, games and quizzes to help improve your English.


* 100,000,000 users across 150 countries.
* Featured by Google Play as Best App & Best Self-Improvement App.

U-Dictionary is much beyond a simple dictionary!

 Effortlessly translate texts, pictures, or conversations in 108 languages. It meets all your translation needs, including studying, working and traveling abroad.

Important links

રાજ્યમાં આંખ આવવાની બિમારીએ મચાવ્યો હાહાકાર, બચવા માટે જાણો ઉપાય

આંખો આવવા થી બચવાના ઉપાય માટે અહીં ક્લિક કરો

આંખો આવે તો શુ કરવું? શું ન કરવું?

આંખ આવે તો તેના લક્ષણો જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

આંખ આવે તો શું ધ્યાન રાખવું જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

App Sources By: Google Play Store

જંગલ માં તમારા નામ સાથે નો વિડિઓ બનાવવા માટે Noizz appDownload

FEATURES

 • Offical Oxford Dictionaries: Check Oxford dictionaries in 12 languages, including 7 Indian languages. Learn from a huge number of authoritative word definitions and sample sentences!
 • Magic Translation: Translate in WhatsApp,Facebook,Youtube,Instagram to track what’s happening on celebrities. Chat without borders and read without barriers.
 • Text Translation: Translate between any two languages from 108 languages.
 • Camera Translation: Snap to instantly translate any text around you. Recognizes 93 languages.
 • Conversation Translation: Voice to voice translation between 49 accents, 35 languages.
 • Grammar Check: Check an English text and easily correct mistakes. Enjoy mistake-free writing.
 • Quick Translate: Translate in 1 second without opening U-Dictionary.
 • Offline Dictionary: Free download of Offline Packages for 44 languages and Synonyms, Antonyms, Collins Advanced Dictionary, and WordNet Dictionary.
 • Offline Translation: Free download of Offline Translation Packages for 58 languages. Free from network limits.
 • Word Lock Screen: Show words you choose on Lock Screen. Expand your vocabulary at any time.
 • Copy to Translate: Copy words or sentences in any app and get meaning instantly. (Notice: Not available in Android 10.0+ due to access restriction.)
 • My Words: Bookmark important words into different folders. Review from time to time.
 • Perfect English Pronunciation: Authentic UK (British) and US (American) accent. Listen and learn.
 • Native Examples: Authentic sentences collected from famous international news websites.
 • Word Games: Finding-out-synonym game and spelling game. Play and learn.

બાળકો ને લખવા માટે ડાઉનલોડ કરો મેજીક સ્લેટ એપ

નવી પાર્લામેન્ટ નો ડ્રોન વ્યુ વિડીયો 

EYE TEST APPLICATION PLAYSTORE LINK

અગત્યની લિંક.

U-Dictionary App DownloadClick Here
Home pageClick Here
💥 join whatsapp group Click Here

U-Dictionary: Translate & Learn English Watch Video Below Click

CONTACT US
Connect with us on any of the following Social Media:
India: india@u-dictionary.com
Have any queries or feedback, email us at:
feedback@u-dictionary.com
For business request, please write to our local email:
india@u-dictionary.com / indonesia@u-dictionary.com
latam@u-dictionary.com / arabic@u-dictionary.com

Leave a Comment

error: Content is protected !!