તમારા જિલ્લાની નોકરી ની માહિતી મેળવવા માટે અનુબંધમ રજિસ્ટ્રેશન કરો

Anubandham registration: Government of India and Government of Gujarat are creating new employment opportunities for the people of the country in many fields. Many youths have good educational qualification and experience in various fields but due to lack of information of new recruits reaching them they are not getting employment as per their qualification. Anubandham App It is the job of the government to provide employment to the youth on government and private platforms and the government is currently creating new employment opportunities..

માહિતી ગુજરાતી માં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Anubandham App.


Post Name Your District Job Information
Portal Name Anubandham Employment Portal 2022 .
Organization Name Director of Employment and Training Government of Gujarat .
How to Register on Hotel Portal Online Registration from .
Anywhere Job Type Educated and Uneducated Education Wise Job .
Launch Date 6 – 8 – 2021.

Job information of your district.

Anubandham Anubandham Portal has been launched under Digital India Program by Gujarat Employment Service Station in Gujarat to maintain communication between the employer and the job aspirant, through Anubandham the post can be easily coordinated between the employer and the job seeker through mobile and internet. This portal has been released under the Digital India program to maintain communication between the employer and the job seeker by the Gujarat Employment Service Station in Anubandham Gujarat..


Anubandham Employment Portal 2023.

Job Information of Your District This web portal is managed by the Director of Employment and Training DAT under the Department of Labor and Employment Government of Gujarat, the main function of DET is to provide vocational training and employment services to the youth in the state of Gujarat. Conducts long term and short term training programs at ITIs and various centres, employment office helps educated youth registered through online registration for employment..


District Wiser Job Information.

Job information of your district Anubandham portal and mobile application was launched by the chief minister of Gujarat state on the day of employment day, this portal was made to synchronize the job seekers and the employers so that the youth who want to get a job will get the job easily and Employers will find good employees through this portal based on a huge database.


How to register online on Anubandham portal..

First go to the official portal.

Then click on the register button.

You will find the job seeker option by selecting it on the registration tab and you will need an email address or mobile number to receive instant notification..

After press next button you will receive an otp on the specified cellphone number you enter the otp received on your mobile number via sms.

Then click on Next button.

Enter your personal details like First Name Middle Name Last Name Address City Pincode Number State and District etc.

After you complete all these steps select next option.

Application with registration teacher will now be displayed here you must provide a unique ID Type A unique ID number login details and phone number.

You can also register by phone number or email address.

Then establish a strong password and check it twice.

Click on submit button.


Documents Required for Registration on Anubandham App.

Job information of your district Anubandham Gujarat Portal Both employer and job seeker need different documents this document has to be uploaded during online registration which is given below This certificate is required for online registration only.

Mobile number.

Email Id.

Passport size photograph.

Any one of Aadhaar Card Election Card License Passport etc.

Eligibility Marksheet.

Certificate showing experience

Candidates can login on Anubandham app from anywhere Candidates can easily search jobs through this mobile app Jobseekers can apply jobs from anywhere Jobseekers can also check the interview date and time through the mobile app for those who have applied for the job Job Recruitment Fair Information about can also be obtained through this application. Candidates registered on Anubandham Rojara portal can give job preference through the application on their own..

અગત્યની લિંક

ગુજરાતી માં માહિતી મેળવોઅહીં ક્લિક કરો
અનુબંધમ ઓફિશિયલ વેબસાઈટhttps://anubandham.gujarat.gov.in/home
અનુબંધમ એપ ડાઉનલોડ કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
અનુબંધમ લોગીન પેજઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
💥ડેઇલી માહિતી મેળવવા અમારા whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment