WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

Apply Online Coaching Assistance Scheme 2023.

Know step by step complete information regarding how to apply online for coaching assistance scheme 2023.

Under Social Justice and Empowerment Department different departments are functioning in which Director Schedule Caste Welfare Nirak Social Security Nirak Developed Caste Welfare and other Corporations etc. are running many welfare schemes for different classes financial assistance schemes in which Director Schedule Cast Welfare runs various welfare schemes such as Manav Garima Yojana Adarsh ​​Nivasi School Admission Doctor Ambedkar Awas Yojana Competitive Training Assistance and online forms of many schemes are also filled..

Friends, through this article the beneficiaries of socially and educationally backward classes will be eligible to benefit from Coaching Assistance Scheme 2023..

The developed caste students will benefit from the coaching assistance scheme to socially and educationally backward class trainees for classes one two and three run by UPSC GPSC GSSB Panchayat Seva Selection State Commission Bank LIC Gaun Seva Selection Mandal Railway Recruitment Board Staff Selection Commission etc. Coaching assistance will be provided under this scheme financial assistance will be provided for the pre-preparation of all state government and central government recruitment exams who can benefit from this scheme how to apply online for coaching assistance scheme where to apply etc. Be sure to read till the end and send it to all your known students without fail because of the very useful scheme information.

Purpose of the scheme.

The SEBC Nomadic Free Caste students of the state whose economic condition is not good is to be financially benefited through this scheme. The main objective of this scheme is that the students can get your coaching and join the government jobs. is.

To avail the benefit of this scheme, one has to apply online from the official portal of Social Welfare.

The last date to apply online to avail this scheme is 31 January 2023.

Who can benefit from this scheme?.

Certain statutory criteria have been laid down by Govt Shri to avail this scheme which are as follows wherein.

◾Must be native of Gujarat.

◾Should belong to socially and educationally backward class.

◾Should have educational qualification and record limit for government recruitment.

◾Should have 50% or more marks in educational qualification.

◾The annual income limit of the trainee’s family should be 4,50,000 or less.

◾The trainee will have to get the training attendance certificate from the institute and submit it.

◾The benefit of this scheme will be eligible only once.

◾Certificate of Chartered Accountant regarding three years of experience of the organization has to be obtained from the organization and submitted.

Amount of assistance eligible under the scheme.

Beneficiaries who apply online under Coaching Sahay Yojana 2023 will be given assistance of ₹ 20,000 to eligible trainees from the state..

List of Documents Required for Coaching Assistance Scheme 2023.

Aadhaar card of the trainee.

◾Certificate regarding caste if applicable.

◾Crimilliar Certificate if applicable.

◾Instance regarding residence.

◾Class 10th Class 12th and Graduation Passed Last Marksheet with Computationable Percentage Certificates.

◾Copy of first page of bank account passbook or canceled cheque.

◾Stipulated certificate from the institution in which one wishes to study.

◾Access to organization with GST number.

◾Income pattern with income limit below 4.50 lakhs.

How to Apply Online for Coaching Assistance Scheme 2023?.

✔️ First go to the official portal of Samaj Kalyan.

https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

✔️Now the official website of Samaj Kalyan will open in which you have to go up the right side of the home page.

✔️If you have not created a user ID earlier then click on New User Please Register.

After filling all the details in the user registration details, click on register.

After creating the user id, you have to open the personal page with your user id and password in citizen login.

✔️ After opening citizens login will show you caste wise schemes in which trainees will show their caste wise scheme from which.

✔️For pre-preparation of competitive exams, students of alternative castes have to opt for coaching assistance scheme.

In which all the personal information requested of the trainees like address contact number etc. details have to be filled.

After that all the information has to be filled online according to the educational qualification.

After filling the information, the trainees have to scan and upload their requested documents.

E Samaj Kalyan Portal Important Link.

E Samaj Kalyan Official Portal

New User? Please Register Here!

Citizen Login

Step By Step E Samaj Kalyan Registration Process

સ્વ ઘોષણા (Self-Declaration)નો નમૂનો

Home Page.

After filling the information in all the steps click on confirm application and finally after the application is confirmed take the SCBC Coaching Assistance Scheme print and keep this print..

ગુજરાતી માહિતી વાંચો

કોચિંગ સહાય યોજના 2023 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તે લગત સંપૂર્ણ માહિતી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જાણો

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળ અલગ અલગ વિભાગો કાર્યરત છે જેમાં નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ નીરાક સમાજ સુરક્ષા નીરાક વિકસિત જાતિ કલ્યાણ તથા અન્ય નિગમો વગેરે ચાલે છે આ વિભાગો દ્વારા જુદા જુદા વર્ગો માટે ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓ આર્થિક સહાય યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે જેમાં ડાયરેક્ટર સેડ્યુલ કાસ્ટ વેલફેર દ્વારા વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે જેમ કે માનવ ગરિમા યોજના આદર્શ નિવાસી શાળામાં પ્રવેશ ડોક્ટર આંબેડકર આવાસ યોજના સ્પર્ધાત્મક તાલીમ સહાય તથા ઘણી બધી યોજનાઓના ઓનલાઈન ફોર્મ આ ઉપરાંત ભરાય છે

મિત્રો આ આર્ટિકલના માધ્યમથી સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના લાભાર્થીઓને કોચિંગ સહાય યોજના 2023 નો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે

વિકસિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના તાલીમાર્થીઓને કોચિંગ સહાય યોજના નો લાભ મળશે જેમાં યુપીએસસી જીપીએસસી જીએસએસબી પંચાયત સેવા પસંદગી સ્ટેટ કમિશન બેંક એલ.આઇ.સી ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ રેલવે ભરતી બોર્ડ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન વગેરે દ્વારા ચાલતી વર્ગ એક બે અને ત્રણ માટે કોચિંગ સહાય આપવામાં આવશે આ યોજના હેઠળ રાજ્ય સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકારની તમામ ભરતી પરીક્ષાઓની પૂર્વ તૈયારી માટે આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે આ યોજનાનો લાભ કોણ મેળવી શકે છે કેવી રીતે કોચિંગ સહાય યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવી અરજી ક્યાં કરવાની વગેરે માટે તમામ જાણકારી મેળવવા માટે આ આર્ટીકલ ને અંત સુધી જરૂરથી વાંચવો તેમજ ખૂબ જ ઉપયોગી યોજના ની માહિતી હોય તેથી તમારા જાણીતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને બિનચૂક મોકલવું

યોજનાનો હેતુ

રાજ્યના એસઈબીસી વિચરતી વિમુક્ત જાતિના વિદ્યાર્થી ઓ કે જેમની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી તેમને આ યોજના દ્વારા આર્થિક લાભ આપવાનો છે આ યોજના થકી વિદ્યાર્થીઓ તારું કોચિંગ મેળવીને સરકારી નોકરીમાં જોડાઈ શકે તે મુખ્ય હેતુ છે કોચિંગ આસિસ્ટન્ટ સ્કીમ નો લાભ મેળવીને ગુણવત્તા યુક્ત શિક્ષણ મેળવી શકે તે અત્યંત જરૂરી છે

આ યોજના નો લાભ લેવા માટે એ સમાજ કલ્યાણના ઓફિસિયલ પોર્ટલ ઉપરથી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જાન્યુઆરી 2023 છે

આ યોજનાનો લાભ કોણ લઈ શકે?

સરકાર શ્રી દ્વારા આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અમુક ધારા ધોરણે નક્કી કરવામાં આવેલા છે જે નીચે મુજબ છે જેમાં

◾ગુજરાતનો મૂળ વતની હોવો જોઈએ

◾સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના હોવા જોઈએ

◾સરકારી ભરતી ની શૈક્ષણિક લાયકાત અને વહી મર્યાદા ધરાવતા હોવા જોઈએ

◾શૈક્ષણિક લાયકાતમાં 50% કે તેથી વધુ ગુણ ધરાવતા હોવા જોઈએ

◾તાલીમાર્થીના કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા 4,50,000 કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ

◾તાલીમાર્થી એ સંસ્થા પાસેથી તાલીમ ની હાજરીનું પ્રમાણપત્ર મેળવી રજૂ કરવાનો રહેશે

◾આ યોજનાનો લાભ ફક્ત એક જ વાર મળવા પાત્ર થશે

◾સંસ્થાના ત્રણ વર્ષના અનુભવ અંગેનો ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ નું પ્રમાણપત્ર સંસ્થા પાસેથી મેળવીને રજૂ કરવાનું રહેશે

યોજના હેઠળ મળવા પાત્ર સહાયની રકમ

કોચિંગ સહાય યોજના 2023 હેઠળ જે લાભાર્થીઓ ઓનલાઈન અરજી કરે છે જેમાં રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા તાલીમાર્થી તાલીમાર્થીઓને ₹20,000 ની સહાય આપવામાં આવશે આ સહાય વિદ્યાર્થીઓને ડાયરેક્ટ બેનિફિકેટ ટ્રાન્સફર દ્વારા એમના ખાતામાં ચૂકવવામાં આવશે

કોચિંગ સહાય યોજના 2023 માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ની યાદી

◾તાલીમાર્થી નો આધારકાર્ડ

◾જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર લાગુ પડતું હોય તો

◾ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ લાગુ પડતું હોય તો

◾રહેઠાણ અંગેનો દાખલો

◾ધોરણ 10 ધોરણ 12 અને સ્નાતક પાસ કરેલ છેલ્લી માર્કશીટ જેમાં ટકાવારીની ગણતરી કરી શકાય તેવા પ્રમાણપત્રો

◾બેંક ખાતાની પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ અથવા રદ કરેલ ચેક

◾જે સંસ્થામાં અભ્યાસ કરવા માંગતા હોય તે સંસ્થાનો નિયત પ્રમાણપત્ર

◾જીએસટી નંબર વાળી સંસ્થાની પહોંચ

◾4.50 લાખ થી ઓછી આવક મર્યાદા ધરાવતો આવકનો દાખલો

કોચિંગ સહાય યોજના 2023 માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 ✔️સૌપ્રથમ એ સમાજ કલ્યાણ ની ઓફિસિયલ પોર્ટલ ઉપર જાઓ

https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/

✔️ હવે એ સમાજ કલ્યાણની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ખુલશે જેમાં હોમ પેજ ની જમણી બાજુ ઉપર જવાનો રહેશે

✔️જેમાં તમે અગાઉ યુઝર આઇડી બનાવેલ ન હોય તો ન્યુ યુઝર પ્લીઝ રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે

✔️ત્યારબાદ યુઝર રજીસ્ટ્રેશન ડિટેલમાં તમામ વિગતો ભર્યા બાદ રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે

✔️યુઝર આઇડી બનાવ્યા બાદ સીટીઝન લોગીનમાં તમારી યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ દ્વારા પર્સનલ પેજ ખોલવાનું રહેશે

 ✔️નાગરિકોનું લોગીન ખોલ્યા બાદ તમને જ્ઞાતિવાદ યોજનાઓ બતાવશે જેમાં તાલીમાર્થીઓએ પોતાની જ્ઞાતિ મુજબની યોજના તો બતાવશે જેમાંથી

✔️સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની પૂર્વ તૈયારી માટે વિકલ્પતી જાતિના વિદ્યાર્થીઓને કોચિંગ સહાય યોજના પસંદ કરવાની રહેશે

✔️જેમાં તાલીમાર્થીઓની માગવામાં આવેલી તમામ વ્યક્તિગત માહિતી સરનામું સંપર્ક નંબર વગેરે વિગતો ભરવાની રહેશે

✔️ત્યારબાદ શૈક્ષણિક લાયકાત મુજબ તમામ માહિતી ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે

માહિતી ભર્યા બાદ તાલીમાર્થીઓના પોતાના માગ્યા મુજબના ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે

તમામ માહિતી ભરાઈ ગયા બાદ તેને કન્ફર્મ કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ તેની પ્રિન્ટ કાઢી અને સાચવીને રાખવાની રહેશે

અગત્યની લીંક

SEBC વિદ્યાર્થીઓને ખાસ પ્રોત્સાહન સહાય ઠરાવ

e samaj kalyan portal

SEBC વિદ્યાર્થીઓને ખાસ પ્રોત્સાહન સહાય નોટીફીકેશન 2023

Leave a Comment