તલાટી કમ મંત્રી પ્રેક્ટિસ પેપર, પરીક્ષા આપવા માટે આપવું પડશે સંમતિ પત્રક

Talati Cum Mantri Practice Paper

Talati Kam Mantri Practice Paper: As all friends know now, Government has declared Talati recruitment exam date according to which it is very useful for all friends who are preparing for Talati Kam Mantri exam with full enthusiasm. Such model / practice papers are placed here through this article, you are reading this useful information through our website www.edutarst.xyz, this paper is going to be very useful for your upcoming exam, so all friends kindly request that this practice All the friends of the papers must study and share this information with all your known friends, so that this information is useful for them too. 

 

Talati Cum Mantri Basic Information:All friends know how important talati recruitment is and students are doing its preparation very deep seriously so this is a great opportunity to get govt job those who can take advantage of this opportunity will improve their future everyone. Realize how difficult it has become to run the livelihood of the house and family in such a tough situation of current inflation, and even in that it is very difficult to find a new business or labor every day, the livelihood of people who are doing hereditary business or own land. There is no problem in running, but people come from poor families, whose parents work and educate their children and who are sitting hoping that their children will get a job, be it son or daughter, time has come to wake up all the students. is gone, if not today then never understand this one thing,Friends who are attached to the slogan of ‘I will do it tomorrow’ never achieve success so start today and make your and your parent’s dreams come true, this opportunity will not be given often by the government, such a big recruitment every hour. will not come, and as all friends know this talati recruitment has been rejected many times, so now a great opportunity has come, use this time well and start preparing seriously for this recruitment and make your future bright, 

Talati Cum Mantri Practice Papers: Here are the useful model papers for Talati Recruitment so practice all these papers as necessary and keep visiting this site daily as all new study information will be updated here which will be very useful for upcoming new recruitments. will be useful, 

IMPORTANT LINKS.

તલાટી પરીક્ષા સંમતિ પત્રક અંગે નોટિફિકેશન

GPSSB ઓફિશિયલ વેબસાઈટ

તલાટી પરીક્ષા સંમતિ પત્રક OJAS

આગામી આવનારી તલાટી ની પરીક્ષા ની તારીખ માં ફેરફાર જુઓ નવી તારીખ જાહેર

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 19 PDF

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 18 PDF

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 17 PDF

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 16 PDF

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 15 PDF

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 14 PDF

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 13 PDF

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 12 PDF

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 11 PDF

તલાટી મોડેલ પેપર નં. 10 PDF

 

 તલાટી મોડેલ પેપર નં. 1 PDF

 

 

 

 તલાટી મોડેલ પેપર નં. 2 PDF

 

Joine whatsapp group click here

Here the necessary information about the practice papers useful for new talati recruitment has been given, if you like the information then don’t miss to share further, and for all such useful information visit edutars.xyz website. thank you

Leave a Comment