ઓનલાઇન આંતરિક બદલી

 ઓનલાઇન આંતરિક બદલી 

 today we are going to talk about if you are suffering from nasal allergy, blocked nose due to cold, constant cough etc. So to fix it let us tell you how to make desi ayurvedic pills at home. Apart from this, when you wake up in the morning, you start sneezing, itchy nose, runny nose, sudden cold cough, inflammation in period, and you have any kind of allergy related to nose, etc. It is very important to try this remedy for nasal problem. is Here are the main items required:

બદલી ની રિવાઇઝ તારીખ જાહેર

ઓનલાઇન આંતરિક બદલી માટે ફોર્મ ભરવા અહી ક્લિક કરો


Important Lin

સાબરકાંઠા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

નવસારી જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

મહેસાણા જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

આણંદ જિલ્લાની જગ્યાઓનુ લિસ્ટ NEW

કચ્છ જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

પંચમહાલ જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

અરવલ્લી ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

સુરત જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

છોટા ઉદેપુર જિલ્લાનું લીસ્ટ New

સુરેન્દ્રનગર ખાલી જગ્યા New

બનાસકાંઠા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

રાજકોટ ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

આણંદ જિલ્લાની જગ્યાઓનુ લિસ્ટ NEW

ખેડા જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ New

રાજકોટ ખાલી જગ્યા લિસ્ટ 31/07/22 ની સ્થિતિએ

જુનાગઢ જીલ્લાની ૧૫/૯/૨૨ની સ્થિતિએ ખાલી જગ્યાઓ

મહીસાગર ખાલી જગ્યા લિસ્ટ

જામનગર જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ 1 to 5 And 6 to 8

પંચમહાલ જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

પાટણ જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ


આણંદ જિલ્લાની જગ્યાઓનુ લિસ્ટ

વડોદરા જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

બનાસકાંઠા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

દેવભૂમિ દ્રારકા જગ્યાનું લિસ્ટ

ગાંધીનગર તાલુકા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ માટે અહી ક્લિક કરો

સાબરકાંઠા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

પોરબંદર જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

Nasal Allergies, Runny Nose, Cold, Cough

Black Pepper : Black pepper is beneficial against many diseases and the hot elements present in black pepper remove the diseases produced in our body and give us strength to fight against diseases. It works to strengthen the immune system in our body.

Ginger powder : We will use ginger powder to make medicine pill. You can easily get suntha powder in the market or you can make this powder at home.

Sugar : We will also use sugar to make ayurvedic medicine, sugar is known by many different names, sugar has many ayurvedic benefits.

Raisins:You have to take some dried grapes and you know that there are many benefits of consuming dried grapes, the effect of dried grapes is hot, so it is beneficial to cure many diseases, if you eat dried grapes, it gives heat to the body and immunity. Works to increase strength.

Ajma : Ajma is available in every kitchen. Ajma is the hottest, so if you use it, it will completely cure any cold-cough in the body. When your nose is completely blocked due to cold, the old people in our house say that if you keep sniffing with a test bag, it opens the nose.

How to make pill:Now you take an empty bowl and try it first by filling 2 spoonfuls of these five prepared items and adding 2 spoonfuls of cinnamon powder in it, now adding 1 spoonful of black pepper and 4 spoonfuls of sugar powder, now the remaining raisins are also added. Fill 4 chamsi and add to it.

Now you have to grind all these five things collected in a mixer or grind them well then put this prepared powder in a bowl and add 5 to 6 chumsi of desi cow ghee in it and mix it well.

Now you have to make small pills of this prepared mava and you can also store these prepared pills.


ગુજરાતી માહિતી વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Mode of consumption
: You have to drink a glass of warm water before taking the pill and take 2 pills in the morning on an empty stomach if you have more allergy problem then you can take 2 pills and if you are giving this pill to small children in your house then 1 pill. can give Also in the evening this pill should be taken on an empty stomach with warm water.

So, through this article, we have given you information like how to make Ayurvedic pills at home and how to consume them to protect against cold, cough or allergies.

Leave a Comment

error: Content is protected !!