આયુષમાનકાર્ડ મોબાઈલ માં ડાઉનલોડ કરવાની પ્રોસેસ | ઘરે બેઠા મોબાઈલ માં આયુષમાનકાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું જાણો વિગત | pmjay ayushman bharat card download full process.

Process of downloading Ayushman card in mobile Know how to download Ayushman card in mobile at home pmjay ayushman bharat card download full process..

આયુષ્યમાન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી વાંચો. ગુજરાતી માં, અહીં ક્લિક કરો

Ayushman Card Download Process : Under the Ayushman Card scheme, free health facilities are provided to the poor citizens of the country, through this card each card holder is provided health insurance cover for caseless treatment up to Rs. Preparations have been made so that 10 crore poor families get free hospital treatment.

 

Ayushman Bharat Yojana Complete Information : Under this scheme, arrangements have been made to ensure timely provision of health facilities to the poor, underprivileged and weak sections of the country, under this card, free treatment of corona infected and omicron variant infected patients is also available, this card A complete facility has been set up by the central government for the free treatment of many types of diseases, including major operations, in many private hospitals covered under the scheme, such a useful card must be possessed by every citizen. That people who are applicable in the norms under this scheme, often many people have this question whether this card can be downloaded at home through mobile or not, here is the complete information of this scheme which is very useful for everyone in Gujarati language. In is given here, In which how to remove this card, how can the card be used, how many private hospitals will this card work in, how many types of diseases will get free treatment through this card, how to check your name in this card list through mobile, and also at home All the information like how to download the card in mobile  etc. will be given here in detail step by step, then read below as necessary.

Also Read: Get Ambedkar Awas Yojana Full Details in Gujarati.

How to withdraw Ayushman Bharat Card:

Every citizen of India who falls under the criteria of this scheme can get this card. There are few general rules so that most of the people are eligible to get this card which we will show next. Here is the information about where to get this card.

The card of this scheme is being issued in three ways which are as follows 

1 . Any government hospital including primary health center at village level, district hospital at taluka and district level, civil hospital

2.  Through VLE at each Gram Panchayat, at Taluka Health Office at Taluka District level and at District Panchayat Office.

3 . At CSC (Common Service Centre), this is a private sector, government has started various CSC centers at every taluk district level to issue these cards to all the people who are covered under this scheme at the earliest. , through which this card will also be made.

Thus, any person who wants to make this card will inquire about the G card at any of the three centers mentioned above, so he will be made this card from there.

Who can get Ayushman Bharat card?

Two rules have been made by the government to issue this card 
 
1.  A family whose income limit is not more than 4 lakhs per annum will be issued a separate card for each member of the family under this scheme.
 
2 . A survey of SECC (Socially and Economically Weaker Sections) survey was conducted by Sarkarshree in 2011, according to which a list of many families like people coming below poverty line, hawkers, landless agricultural labourers, small shopkeepers etc. was released by the government in 2019. was provided. All the people whose names are in this list can make a card under this scheme, the people whose names are in this list do not need to provide any proof of income limit to issue the card, whether your name is in this list or not. The checking site will be provided after the completion of the article.
 
Ayushman Bharat card will be valid in which hospital and how many diseases will get free treatment under this card?
 
Under this scheme, in addition to getting free treatment in all small and large government hospitals of every taluka, district, the government has also facilitated free treatment under this card in some big private hospitals in every taluka and district level, every taluka and district in the state of Gujarat. Wise which private hospital will provide free treatment under this scheme can be known from the information provided below.
 
 
List of Documents Required for Issuing Ayushman Bharat Card: 
 
Those whose card is to be drawn 
 
1. Aadhaar Card
 
2.Ration Card (Ration Card must contain name)
 
3. Passport size photograph
 
4. Example of income (up to 4 lakhs per annum)
 
5. HHID number (Ayushman Bharat Yojana mail of saffron color will have arrived at home with the number, if the mail is lost or not remembered or not then give your name where you go to get the card) whether your name is covered under this scheme or not Ask to check or you can also know from the link given below.If your name is in this list or not, if your income limit is less than 4 lakh per annum, your card will be canceled but you will have to submit proof of income every year. And if your name is included in the list under this scheme and your card is generated from HHID number, then your card will be valid for lifetime and you will never have to present any proof of income and renew the card.)
 
Steps to check your name in the list
 
 
Ayushman Bharat Card Yojana Helpline Number: 
If you have any problem or need any guidance under this scheme, you can get information from the helpline number 14555.
 
Important link.
 

All important info::

આયુષ્યમાન કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવાના સ્ટેપ વાંચો

NEW યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતી pdf

આયુષ્યમાન કાર્ડ મોબાઈલ માં ડાઉનલોડ કરવાની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ માટે અહીં ક્લિક કરો

રાજ્ય, જિલ્લો પસંદ કરી હોસ્પિટલનું નામ દાખલ કરી સર્ચ કરો

get more info from official site

NEW PM આયુષ્યમાન યોજનામાં તમારુ નામ છે કે નહીં તે ચેક કરો અહીં ક્લિક કરી

more info watch this vdo

 
 
 
 
 
Conclusion
 
This card is very useful for every citizen how to remove and in which hospital the card will work in addition all the necessary information related to the card is given here in detail, hope it will be helpful for everyone, you are reading this article through www.edutarst.xyz , share such useful information more and more so that everyone can benefit from this scheme and get the information and get the card, don’t forget to share the information.

2 thoughts on “આયુષમાનકાર્ડ મોબાઈલ માં ડાઉનલોડ કરવાની પ્રોસેસ | ઘરે બેઠા મોબાઈલ માં આયુષમાનકાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું જાણો વિગત | pmjay ayushman bharat card download full process.”

Leave a Comment