સ્ટાફ નર્સ ભરતી 2024

સ્ટાફ નર્સ ભરતી 2024 : MGG જનરલ હોસ્પિટલ નવસારીમાં સ્ટાફ નર્સ ની નવી જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલી છે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઇન અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 છે. ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ડાયરેક્ટ અહીં નીચે મૂકવામાં આવેલી છે. આ … Read more