તમામ સરકારી કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી પરિપત્રો

સરકારી કર્મચારીઓ માટે ઉપયોગી વિવિધ  પરિપત્ર નમસ્કાર વાચક મિત્રો, આ પેઈજ પર ગુજરાત રાજ્ય ના સરકારી કર્મચારીઓ ને ઉપયોગી થાય તેવા અગત્યના પરિપત્રો મુકવામાં આવશે… જેને સહેલાઈથી વાંચી તેમજ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. અહીં ડેઇલી ધોરણે પરિપત્રો મૂકવામાં આવશે જેથી આ સાઈટની નિયમિત મુલાકાત લેતા રહેવું તેમજ આપની જરૂરિયાત મુજબ જે પરિપત્ર જોઈતા હોય તે નીચે … Read more