1 મેં 2024 થી આટલા નિયમો બદલાઈ જશે: ગેસના બાટલા થી લઈને ક્રેડિટ કાર્ડ સુધી બધામાં બદલાશે નિયમો.

1 મેં 2024 થી આટલા નિયમો બદલાઈ જશે: 1 મેં 2024 થી થઈ રહી છે નવા મહિનાની શરૂઆત. જોકે નવા માસની શરૂઆતથી અનેક નિયમોમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. આવતીકાલથી ભારત સરકાર દ્વારા અનેક બાબતોના નિયમોમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે મોટો બદલાવ, જાણો નિયમો બદલાઈ જવાથી તમારા પર કેટલું આવશે આર્થિક ભારણ અને તમારા ખિસ્સા પર … Read more