બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરની 765 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, ઓનલાઇન અરજી શરૂ

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આંગણવાડીમાં 765 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર: મહિલા અને બાળ વિકાસ સંસ્થા દ્વારા ગુજરાત ભર માં કુલ 10,000 થી વધુ આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર બહેનો માટે નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર માટે કુલ 765 ખાલી જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર કરવામાં આવેલી છે. બનાસકાંઠા … Read more

સુરત જિલ્લામાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરની 331 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, ઓનલાઇન અરજી શરૂ

સુરત જિલ્લામાં આંગણવાડીમાં 331 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર: મહિલા અને બાળ વિકાસ સંસ્થા દ્વારા ગુજરાત ભરમાં કુલ 10,000 થી વધુ આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર બહેનો માટે નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે જેમાં સુરત જિલ્લામાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર માટે કુલ 331 ખાલી જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી જાહેર કરવામાં આવેલી છે. સુરત જિલ્લામાં … Read more

Anganvadi bharti 2023

આંગણવાડીમાં 10000 કરતાં વધુ કાર્યકરો અને હેલ્પર માટે ભરતી જાહેર: તાજેતરમાં આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાતે ખાલી પડેલી ગુજરાત ભરની જગ્યાઓ ભરવા માટે 10000 કરતાં વધુ કાર્યકરો અને આંગણવાડી હેલ્પરની નવી ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે 10 પાસ ઉમેદવારો અને 12 પાસ ઉમેદવારો આ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે ગુજરાત સરકાર … Read more